PAŠNODARBINĀTO MŪZIĶU BIEDRĪBAS (PMB) ĒTIKAS KODEKSS

Šis ētikas kodekss nosaka biedrības “Pašnodarbināto mūziķu biedrība” biedru, valdes locekļu, darbinieku un piesaistīto personu (turpmāk – biedru) profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas.

 • Biedrības pārstāvji kodeksu ievēro, veicot darba pienākumus, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, un sabiedrību kopumā.
 • Kodeksa mērķis ir veicināt Biedrības pārstāvju individuālo atbildību un godprātību, tādējādi sekmējot Biedrības izvirzīto mērķu sasniegšanu un kopīgās vērtībās balstītas darba kultūras veidošanos, vienlaikus vairojot sabiedrības uzticēšanos nevalstiskajam sektoram, kā arī sekmējot tā ilgtspēju.
 • Biedrības kopīgās vērtības: atbildība, profesionalitāte, solidaritāte, uzticamība, tolerance, laba pārvaldība, darbības caurskatāmība un atvērtība sadarbībai, kas balstās uz labvēlīgu partnerību, savstarpēju cieņu un dažādu viedokļu respektēšanu.

Pārvaldība

 1. Biedrībai ir skaidra misija, mērķi, darbības virzieni un principi. Biedrības darbības pamatā ir tās statūti un iekšējo darbību regulējoši dokumenti, kas nepieciešamības gadījumā tiek aktualizēti.
 2. Biedrības darbība sekmē pilsoniskās sabiedrības attīstību, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, pilsonisko izglītību, sabiedrības interešu aizstāvību un citu demokrātisku vērtību stiprināšanu.
 3. Biedrība nodrošina demokrātisku organizācijas vadību.
 4. Biedrība nodrošina tās pārstāvjiem iespēju ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, kurus tie novēro, veicot darba pienākumus, un reaģē uz šādiem ziņojumiem, nepieciešamības gadījumā informējot atbildīgās institūcijas. Biedrība regulāri vai pēc nepieciešamības nodrošina tās pārstāvju apmācības. 

Resursu ilgtspēja

 1. Biedrība ilgtspējīgi izmanto tai pieejamos cilvēku, intelektuālos, materiālos un finanšu resursus.
 2. Biedrība, kas ir gan finanšu līdzekļu saņēmējs, gan arī devējs, izmanto tikai pārredzamus budžetus un novērš situācijas, kad var veidoties finansējuma pārklāšanās no vairākiem avotiem par vienu un to pašu aktivitāti.

Atbildība un pārstāvība

 1. Biedrība ir atbildīga par savu darbību dibinātāju, dalībnieku, sadarbības partneru, atbalstītāju priekšā, kuru intereses tā pārstāv.
 2. Biedrība rīkojas godprātīgi, atbildīgi un objektīvi savu biedru interesēs, kurus tā saskaņā ar statūtiem pārstāv.
 3. Biedrība regulāri atskaitās par tās darbību un finansējuma avotiem, vismaz reizi gadā publicējot finanšu pārskatu.

Godprātība un neitralitāte

 1. Biedrība rūpējas par tās neatkarību un neitralitāti, apzinoties, ka pārmērīga politiskā, valsts un pašvaldību institūciju. Uzņēmumu vai cita šaura personu loka ietekme var graut gan organizācijas, gan visa nevalstiskā sektora reputāciju.
 2. Biedrība savlaicīgi apzin savu pārstāvju interešu konflikta riskus un veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu to ietekmi Biedrības darbībā.
 3. Biedrības pārstāvji nerīkojas, atrodoties interešu konflikta situācijā, kad privātās vai mantiskās intereses var ietekmēt objektīvu lēmuma pieņemšanu vai godprātīgu darba veikšanu.

Sadarbība

 1. Biedrība un tās dalībnieku rīcība, lēmumi, attieksme un paustais viedoklis ir vērsts uz sadarbību.
 2. Biedrības biedri respektē Biedrības biedru privātumu un tiesības paust savu viedokli.
 3. Biedrība tās mērķu sasniegšanai un kopēja sabiedrības labuma vārdā veicina biedrības tīklu un citu sadarbības formu attīstību, kā arī uztur konstruktīvu un atvērtu dialogu ar valsts un pašvaldību institūcijām kā uzticams to partneris.

Kodeksa īstenošana

 1. Kodeksa īstenošana ir ikviena Biedrības pārstāvja pienākums, un ikviens no tiem nepieciešamības gadījumā cenšas novērst kodeksā noteikto principu pārkāpšanu vai neatbilstošu rīcību.
 2. Kodeksam ir rekomendējošs raksturs, taču kodeksa neievērošana var būt par pamatu sadarbības atteikumam no citas organizācijas, valsts un pašvaldības iestādēm, ziedotāja vai cita iespējamā sadarbības partnera.
 3. Pašnodarbināto mūziķu biedrības pārstāvji ar savu paraugu veicina kodeksa ievērošanu. 
 4. Ja ir pamats uzskatīt, ka ir izdarīts nopietns pārkāpums vai nepieciešams rīcības izvērtējums, attiecīgais gadījums var tikt izskatīts Biedrības valdē vai īpaši gadījumam izveidotā darba grupā.
 .