Pašnodarbināto mūziķu biedrības statūti.


1. Biedrības nosaukums

Biedrības nosaukums ir Pašnodarbināto mūziķu biedrība (turpmāk - Biedrība). Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir Self-employed musicians' society.


2. Biedrības mērķi

2.1. Pēc profesionālās mākslinieciskās jaunrades principa apvienot Latvijas pašnodarbinātos mūziķus;

2.2. Veicināt noteiktas radošās jomas – mūzikas un Latvijas garīgās un materiālās kultūras attīstību, kā arī sekmēt sabiedrības kultūras vajadzību apmierināšanu un mūzikas jomā strādājošo personu radošo darbību un mākslas darbu izplatīšanu;

2.3. Veicināt Latvijas pašnodarbināto mūziķu darbības specifikai atbilstošu nodokļu režīmu ieviešanu, kā arī sociālo garantiju ieviešanu, kas līdzvērtīgas citām nodarbināto kategorijām;

2.4. Veikt informatīvu un izglītojošu darbību.


3. Biedrības uzdevumi

Mērķu sasniegšanai Biedrība veic šādus uzdevumus:

3.1. Īsteno kultūras projektus mūzikas jomā;

3.2. Aizsargā radošo personu profesionālās un sociālās tiesības un intereses;

3.3. Uztur savu biedru reģistru, uzkrāj un glabā informāciju par viņu radītajiem darbiem un radošo darbību;

3.4. Nodrošina savas darbības rezultātā uzkrātās informācijas saglabāšanu, ievērojot fiziskās personas datu aizsardzības prasības;

3.5. Veido un uztur kontaktus, un apmainās ar informāciju un pieredzi ar radniecīgām profesionālajām organizācijām Latvijā un ārpus tās;

3.6. Iegūst un apkopo informāciju un pieredzi par ārvalstu normatīvo regulējumu, kas nosaka pašnodarbināto mūziķu tiesības un pienākumus, nodokļus un sociālās garantijas;

3.7. Identificē trūkumus un nepilnības Latvijas pašnodarbinātajiem mūziķiem pieejamo nodokļu režīmu un sociālo garantiju tiesiskajā regulējumā;

3.8. Piedalās politikas plānošanas dokumentu un normatīvo tiesību aktu, kas skar Latvijas radošo personu – pašnodarbināto mūziķu tiesības un pienākumus, izstrādes un pieņemšanas procesā;

3.9. Sniedz konsultācijas ar nozari saistītos juridiskos un ekonomiskos jautājumos;

3.10. Likumā noteiktos gadījumos un kārtībā pārstāv Biedrības biedru intereses valsts, pašvaldību un tiesu iestādēs, ja lietas iznākums var radīt precedentu, kas var būtiski skart vairāku vai daudzu Latvijas pašnodarbināto mūziķu tiesības vai pienākumus;

3.11. Publiski pauž Biedrības viedokli par tās kompetencē esošiem jautājumiem, organizē diskusijas, seminārus, izglītojošus un publiskus pasākumus.


4. Biedrības darbības termiņš

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.


5. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

5.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona - pašnodarbināts mūziķis, kas atbilst Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likuma 12.panta pirmās daļas 2. un 3. punkta prasībām, un kura ienākumu būtisku daļu veido mūzikā balstīta radoša darbība: mūzikas izpildīšana, sacerēšana, aranžēšana, mūzikā balstīta pedagoģiskā darbība, konsultācijas un citas, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu un viena Biedrības biedra rekomendāciju. Pieteikuma formu un tam pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums jāizskata tuvākās valdes sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena gada, pieteikumam pievienojot divu Biedrības biedru rekomendācijas.

5.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

5.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja biedrs:

5.5.1. uzņemts Biedrībā, pamatojoties uz apzināti sniegtām nepatiesām ziņām par atbilstību biedra statusam;

5.5.2. vairāk kā 12 mēnešus nav maksājis biedra naudu;

5.5.3. bez attaisnojoša iemesla nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

5.5.4. nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

5.5.5. ir veicis darbības, kas nodara kaitējumu biedrības vai tās atsevišķu biedru reputācijai.

5.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Motivētu lēmumu par biedra izslēgšanu valde rakstveidā paziņo izslēdzamajam biedram piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.7. Pamatojoties uz Biedrības valdes lēmumu Biedrība uzaicina, un ar uzaicināto piekrišanu uzņem Goda biedrus - augsta profesionāla līmeņa mūziķus, kuri veikuši nozīmīgu ieguldījumu mūzikas nozares attīstībā. Goda biedri ir atbrīvoti no pienākuma maksāt biedru naudu.

5.8. Biedrība veic jaunbiedru - biedru kandidātu uzņemšanu atbilstoši Biedrības valdes apstiprinātam nolikumam.


6. Biedru tiesības un pienākumi

6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

6.1.2. iepazīties ar  informāciju un dokumentiem, kas attiecas uz biedrības darbību;

6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un darbības uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

6.2. Biedrības biedru pienākumi:

6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

6.2.2. regulāri maksāt biedra naudu. Biedru naudas apmēru un samaksas kārtību nosaka valde;

6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu sasniegšanu un uzdevumu realizēšanu.

6.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.


7. Biedrības struktūrvienības

7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.


8. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

8.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi. 

8.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31. martam.

8.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

8.5. Biedru sapulces darba kārtībā izskatāmos jautājumus iekļauj pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru.

8.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi.

8.7. Uzaicinājumā uz biedru sapulci norāda arī sapulces darba kārtību, ja sapulcē paredzēts lemt par grozījumu izdarīšanu statūtos, valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšanu vai atsaukšanu, vai lēmuma pieņemšanu par biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju.

8.8. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

8.9. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kura ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

8.10. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.11. Balsojums par valdes ievēlēšanu ir aizklāts. Ar biedru sapulces lēmumu var veikt atklātu balsojumu par valdes ievēlēšanu.


9. Izpildinstitūcija

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.

9.2. Valdi ievēl uz diviem gadiem. Gadījumā, ja savlaicīgi netiek ievēlēts jauns valdes sastāvs, esošās valdes pilnvaras turpinās līdz jaunas valdes ievēlēšanai. Vienu personu var ievēlēt valdē ne vairāk, kā uz diviem termiņiem.

9.3. Ja valdes loceklis pārtrauc darbu valdē, valde apstiprina jaunu valdes locekli no to valdes locekļu kandidātu vidus, kas tika izvirzīti valdes locekļa amatam pēdējā kopsapulcē, bet palikuši neievēlēti iegūto mazākuma balsu dēļ. Ja šāda kandidāta nav, valde turpina darboties nepilnā sastāvā vai ierosina ārkārtas Biedru sapulces sasaukšanu.

9.4. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

9.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

9.6. Biedrību pārstāv vismaz 2 (divi) valdes locekļi kopā.

9.7. Valde pilda savus pienākumus bez atlīdzības.


10. Revidents

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

10.3. Revidents:

10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.4. sniedz ieteikumus Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai.

10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Veicot revīziju, revidents ir tiesīgs piesaistīt attiecīgas jomas neatkarīgu speciālistu, kura darbu apmaksā no Biedrības līdzekļiem.

10.6. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 .