Uzņēmējdarbības pamati II (Radošajām industrijām)

Izglītojošs saturs
6/2/2022

Kursa mērķis ir pilnveidot Latvijas kultūras un radošo industriju sektora organizācijās, iestādēs un biedrību darbinieku un pašnodarbināto prasmes, lai spētu uzsākt, plānot un vadīt savu uzņēmējdarbību atbilstoši biznesa iecerei.

MĒRĶAUDITORIJA

Kultūras centru, biedrību privātu un nevalstisku kultūrasorganizāciju speciālisti, dažādu muzikālo un radošo apvienību un projektudalībnieki, pašnodarbinātas personas.

DALĪBNIEKU IEGUVUMI

Zināšanas:

  • zināšanas par dažādāmuzņēmējdarbības formām un biznesa modeļiem, uzņēmējdarbībai saistošajiem unintelektuālā īpašuma aizsardzības normatīvajiem aktiem un uzņēmumaorganizatoriskajiem dokumentiem;
  • zināšanas parpamatjautājumiem, kas saistīti ar grāmatvedības organizēšanu radošo industrijunozares uzņēmumu saimnieciskās darbības veikšanas procesā;
  • Izpratne par uzņēmumafinansēm, finanšu stāvokli, naudas plūsmu, peļņas un zaudējumu aprēķinu,bilances būtību.

Prasmes:

  • prasmes formulēt uzņēmējdarbības mērķus un to sasniegšanai nepieciešamo stratēģiju untaktiku, pārbaudīt biznesa ieceres dzīvotspēju, noteikt uzņēmējdarbībasizmaksas, produkta pašizmaksu un cenu, novērtēt sagaidāmos uzņēmējdarbībasrezultātus;
  • prasmes pielietot e-pārvaldības rīkus uzņēmuma procesu vadīšanai.

Kompetence:

  • spēja uzsākt, plānot un vadīt savu uzņēmējdarbību atbilstoši biznesa iecerei.

DALĪBAS NOSACĪJUMI 

Dalība kursā ir ar ESF darbības programmas ‘’Izaugsmeun nodarbinātība’’ projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 ‘’Nodarbināto personuprofesionālās kompetences pilnveide’’ 7. kārtas īstenošanā. Dalībniekam irjābūt darba tiesiskajās attiecībās vai pašnodarbinātajam. Dalībniekalīdzfinansējums 36.00 EUR apmērā. Dalībnieku atlase tiks veikta, reģistrējoties Projektainformācijas sistēmā un veicot atbilstības pārbaudi. Piesakoties, lūdzam izvērtēt Jūsu iespējas piedalītiesvisās piedāvātajās 24 lekcijās. Lai saņemtu apliecību par profesionālāpilnveides kursa apguvi, jāpiedalās ne mazāk kā 20 lekcijās!

REĢISTRĀCIJA

Reģistrācija kursam līdz 2022.gada 24.februārim
Reģistrācija šeit.

KURSA LEKTORI 

Linda Rātfeldere-Rubeze –Mg. sc.soc., LKA Latvijas Kultūras koledžas lektore, SIA ‘’Valodu pasaule’’vadītāja.

Ilmārs Punka – Mg. iur, LU lektors, LKA Latvijas Kultūras koledžasvieslektors, individuāli praktizējošs zvērināts advokāts.

Edgars Rakovskis – Bc.paed., LKA Latvijas Kultūras koledžavieslektors, LaIPA valdes loceklis, labdarības fonda ‘’Līdzskaņa’’ valdesloceklis, profesionāls mūziķis-ģitārists, dziesmu un instrumentāluskaņdarbu autors, skaņu ierakstu producents.

Liena Grīna – Bc. iur., Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektore, Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/Latvijas Mūzikas eksports valdes locekle.

PIEAICINĀTIE NOZARES PROFESIONĀĻI

Aivars Hermanis- profesionāls mūziķis-ģitārists, dziesmu un instrumentāluskaņdarbu autors, skaņu ierakstu producents, mūzikas koncertu un festivāluproducents, uzņēmējsabiedrību un sabiedrisko organizāciju līdzdibinātājs unvalžu loceklis, e-grāmatas ‘’Ievads mūzikas menedžmentā’’ autors.

Arnis Grīnbergs – pasākumu producēšanasgrupu vadītājs,  ar eksperta pieredzitieši pasākumu tehniskā nodrošinājuma jautājumos, SIA ‘’JSA Europe’’ valdesloceklis.

Dita Kalniņa – praktizējošagrāmatvede, biedrība "RED - Radošu Efektu Darbnīca", biedrības grāmatvede unprojektu grāmatvede.

KONTAKTINFORMĀCIJA 

Tālr.: 20229975
E-pasts: daiga.bokuma@lkk.gov.lv